Privacybeleid

PRIVCACY-STATEMENT VAN Oranjevereniging Trouw aan Oranje

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Trouw aan Oranje verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt van door Oranjevereniging Trouw aan Oranje, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door Oranjevereniging Trouw aan Oranje verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging Trouw aan Oranje verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Trouw aan Oranje.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Penningmeester van de Oranjevereniging Trouw aan Oranje, KVK nummer: 40321882. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via trouwaanoranje@gmail.com

3. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Trouw aan Oranje persoonsgegevens?

2.1 Als je lid wilt worden van door Oranjevereniging Trouw aan Oranje, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Als je eenmaal relatie van Oranjevereniging Trouw aan Oranje bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging Trouw aan Oranje

In het kader van uw lidmaatschap als donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer

2.2 Oranjevereniging Trouw aan Oranje verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam en adres wordt gebruikt om contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
  • Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde activiteiten.
  • Uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van uw lidmaatschap af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

3.1 De Oranjevereniging Trouw aan Oranje verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal 1 jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Trouw aan Oranje de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Elk jaar wordt onze ledenlijst herzien en worden alle wijzigingen en verzoeken verwerkt.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Trouw aan Oranje passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten’

5.1 Via de ledenadministratie (trouwaanoranje@gmail.com) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Trouw aan Oranje zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging Trouw aan Oranje uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (trouwaanoranje@gmail.com). door Oranjevereniging Trouw aan Oranje zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging Trouw aan Oranje u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging Trouw aan Oranje uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (trouwaanoranje@gmail.com).

Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statementkunnen worden gericht aan de ledenadministratie (trouwaanoranje@gmail.com).

6. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken. De bron van deze statement komt van de Oranjebond.

24-04-2020, Goudriaan